Przejdź do stopki

Sprawozdanie za 2010 rok

Treść

ROCZNE SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU SPOŁKI "RADIO KRAKÓW" S.A.
ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji
za okres 1.01-31.12.2006 roku
 
 
                   
TREŚĆ Tworzenie i rozpowszechnianie - Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych - Rozpowszechnianie przekazów tekstowych - Prowadzenie prac nad nowymi tecghnikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych - Tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą
- Programów ogólnokrajowych, razem - Programów regionalnych, razem - Innych programów - dla społeczności lokalnych - Programów dla odbiorców za granicą - Programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I. FINANSOWANIE w roku obrachunkowym                  
1. Stan środków na dzień 1.01.2006 roku, razem   165 725,44              
z tego:                  
1) środki publiczne, razem:   165 725,44              
z tego:                  
 a) z rachunku bankowego KRRiT:   161 000,00              
  a.1) wpływy abonamentowe   0,00              
  a.2) wpływy pozaabonamentowe   161 000,00              
 b) dotacje budżetowe   4 725,44              
2) środki pozostałe, razem   0,00              
w tym:                  
 a) ze sprzedaży czasu reklamowego   0,00              
3) inne środki   0,00              
2. WPŁYWY - razem   13 187 686,85              
z tego:                  
1) środki publiczne, razem:   11 218 146,00              
z tego:                  
 a) z rachunku bankowego KRRiT:   10 848 609,00              
  a.1) wpływy abonamentowe   10 485 609,00              
  a.2) wpływy pozaabonamentowe   363 000,00              
 b) dotacje budżetowe   369 537,00              
2) pozostałe, razem   1 969 540,85              
w tym:                  
 a) ze sprzedaży czasu reklamowego   0,00              
3) inne środki   0,00              
3. RAZEM środki (poz. 1+2)   13 353 412,29              
z tego:                  
 1) z rachunku bankowego KRRiT:   11 009 609,00              
  a) wpływy abonamentowe   10 485 609,00              
  b) wpływy pozaabonamentowe   524 000,00              
2) dotacje budżetowe   374 262,44              
3) pozostałe, razem   1 969 540,85              
w tym:                  
 a) ze sprzedaży czasu reklamowego   0,00              
4) inne środki   0,00              
4. WYDATKI - razem   11 907 369,21              
z tego wg źródeł finansowania                  
1) środki publiczne, razem:   11 383 871,44              
z tego:                  
 a) z rachunku bankowego KRRiT:   11 009 609,00              
  a.1) wpływy abonamentowe   10 485 609,00              
  a.2) wpływy pozaabonamentowe   524 000,00              
 b) dotacje budżetowe   374 262,44              
2) pozostałe, razem   523 497,77              
w tym:                  
 a) ze sprzedaży czasu reklamowego   0,00              
3) inne środki   0,00              
5. Stan srodków na dzień 31.12.2006 r. (poz.3-4)   1 446 043,08              
z tego:                  
 1) środki z rachunku bankowego KRRiT:   0,00              
  a) wpływy abonamentowe   0,00              
  b) wpływy pozaabonamentowe   0,00              
 2) dotacje budżetowe   0,00              
2) pozostałe, razem   1 446 043,08              
w tym:                  
 a) ze sprzedaży czasu reklamowego   0,00              
3) inne środki   0,00              
6. PRZYCHODY - razem   13 726 594,39              
według źródeł finansowania,                  
z tego z:                  
1) środki publiczne, razem:   11 711 204,67              
z tego:                  
 a) środki z rachunku bankowego KRRiT:   11 482 837,51              
  a.1) wpływy abonamentowe   10 183 282,00              
  a.2) wpływy pozaabonamentowe   1 299 555,51              
 b) dotacje budżetowe   228 367,16              
2) środki pozostałe, razem   2 015 389,72              
  w tym                  
  a) ze sprzedaży czasu reklamowego   0,00              
3) inne środki, razem   0,00              
7. KOSZTY - razem   12 880 333,54              
według źródeł finansowania,                  
z tego z:                  
1) środki publiczne, razem:   10 864 943,82              
z tego:                  
 a) środki z rachunku bankowego KRRiT:   10 619 730,87              
  a.1) wpływy abonamentowe   9 320 175,36              
  a.2) wpływy pozaabonamentowe   1 299 555,51              
 b) dotacje budżetowe   245 212,95              
2) środki pozostałe, razem   2 015 389,72              
  w tym                  
  a) ze sprzedaży czasu reklamowego   0,00              
3) inne środki, razem   0,00              
II. ZOBOWIĄZANIA                  
1. Stan na dzień 1.01.2006 roku, razem   1 056 745,61              
z tego wg źródeł finansowania                  
1.1. Środki z rachunku bankowego KRRiT   1 056 745,61              
  a) wpływy abonamentowe   1 056 745,61              
  b) wpływy pozaabonamentowe   0,00              
1.2. Dotacje budżetowe   0,00              
1.3. Środki pozostałe, razem   0,00              
1.4. Inne środki, razem   0,00              
2. Stan środków na dzień 31.12.2006 roku, razem   1 387 600,59              
z tego wg źródeł finansowania                  
2.1. Środki z rachunku bankowego KRRiT   1 387 600,59              
  a) wpływy abonamentowe   1 387 600,59              
  b) wpływy pozaabonamentowe   0,00              
2.2. Dotacje budżetowe   0,00              
2.3. Środki pozostałe, razem   0,00              
2.4. Inne środki, razem   0,00              
III. NALEŻNOŚCI                  
1. Stan na dzień 1.01.2006 roku, razem   344 615,00              
z tego wg źródeł finansowania                  
1.1. Środki z rachunku bankowego KRRiT   344 615,00              
  a) wpływy abonamentowe   344 615,00              
  b) wpływy pozaabonamentowe   0,00              
1.2. Dotacje budżetowe   0,00              
1.3. Środki pozostałe, razem   0,00              
1.4. Inne środki, razem   0,00              
2. Stan na dzień 31.12.2006 roku, razem   715 006,00              
z tego wg źródeł finansowania                  
2.1. Środki z rachunku bankowego KRRiT   715 006,00              
  a) wpływy abonamentowe   715 006,00              
  b) wpływy pozaabonamentowe   0,00              
2.2. Dotacje budżetowe   0,00              
2.3. Środki pozostałe, razem   0,00              
2.4. Inne środki, razem   0,00              

31574