Przejdź do stopki

Konkurs

Treść

 

                                 Załącznik nr 1 do uchwały 23/VIII/2015 z dn. 17.03.2015 roku 
 
Ogłoszenie
 
Rada Nadzorcza Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie -„Radio Kraków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 22, działając na podstawie Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku i 1 grudnia 2014 w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dziennik Ustaw z 2010 nr 236, poz. 1565, Dz.U. z 2014 r. poz. 1784) ogłasza konkurs na kandydata na:
 
Prezesa Zarządu, pełniącego równocześnie funkcję Redaktora Naczelnego
 
Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – „Radio Kraków” Spółka Akcyjna.
 
1.      Kandydat powinien:
-         posiadać obywatelstwo polskie,
-         korzystać z pełni praw publicznych,
-         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
-         posiadać wykształcenie wyższe,
-         posiadać co najmniej trzyletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej,
-         nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.      Zgłoszenie kandydata dokonywane jest formie pisemnej i winno zawierać     wskazanie stanowiska, na które kandyduje oraz:
-         imię (imiona) i nazwisko kandydata,
-         imiona rodziców,
-         datę i miejsce urodzenia,
-         adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej,
-         serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL.
3.      Do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
-         list motywacyjny kandydata,
-         życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
-         krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach
o przebiegu konkursu,
-         kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych  dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego,
-         udokumentowane oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej (wraz z przedstawieniem obszaru życia społecznego, gospodarczego lub kulturalnego, którego dotyczyło zarządzanie) z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu jakim zarządzał,
-         oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia KRRiT z dnia 18 listopada 2010 roku (Dziennik Ustaw Nr 236, poz.1565),
-         w przypadku osób urodzonych przed 1.08.1972 r. oświadczenie kandydata o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego albo oświadczenia o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art.7 w związku z art.4 pkt 19 i art.8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 roku
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 1388).
4.      Do zgłoszenia należy dołączyć także pisemne opracowanie przedstawiające propozycję założeń strategii dla Spółki (maksymalnie 3 strony znormalizowanego maszynopisu).
5.      Zgłoszenia do konkursu w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „Konkurs – Prezes Zarządu” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2015, godz.12.00 w sekretariacie głównym Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie – Radio Kraków S.A. w Krakowie, Al. Słowackiego 22, pokój 101.
6.      Konkurs składa się z:
-         pierwszego etapu - obejmującego formalną ocenę zgłoszeń,
-         drugiego etapu - obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń,
-         trzeciego etapu - obejmującego rozmowę kwalifikacyjną.
7.      Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 03.04.2015 roku.
8.      Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji, dokumentów lub materiału, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 niniejszego ogłoszenia Rada Nadzorcza wzywa kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia braków w terminie 3 dni.
9.      Rada Nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszenia, jeżeli:
- zgłoszenie zostało złożone po terminie przyjmowania zgłoszeń, to jest 03.04.2015 roku, godz.12.00,
-         zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych
w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, pomimo wezwania, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ogłoszenia.
10. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskazuje kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz wskazuje, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie konkursu z powodów określonych w pkt 9 niniejszego ogłoszenia. Informację tę rada nadzorcza umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki na stronie www.radiokrakow.pl
11. W drugim etapie konkursu Rada Nadzorcza dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów określonych
w pkt 2, 3 i 4 niniejszego ogłoszenia, uwzględniając następujące kryteria:
-         doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz radiofonii i telewizji,
-         wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie      zarządzania lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz radiofonii i telewizji,
-         motywację kandydata do ubiegania się o funkcję wymienioną
w niniejszym ogłoszeniu.
12. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskazuje kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu postępowania, przy czym maksymalna liczba kandydatów nie powinna być większa niż pięć osób oraz wskazuje, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w trzecim etapie konkursu. Informację tę Rada Nadzorcza umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki na stronie www.radiokrakow.pl
13. W trzecim etapie konkursu Rada Nadzorcza przeprowadza z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, których przedmiotem są
w szczególności:
-         wiedza w dziedzinie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
-         wiedza w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem radiofonii oraz realizacji interesu publicznego
w mediach,
-         wiedza ogólna w zakresie kultury, szczególnie kultury współczesnej oraz zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego,
-         dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata.
14. Rada Nadzorcza dokonuje oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące kryteria:
-         doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz radiofonii i telewizji, w tym predyspozycje do pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego,
-         wykształcenie i uprawnienia zawodowe w dziedzinie zarządzania lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz radiofonii i telewizji,
-         dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego wykonywania zadań publicznych,
-         motywację kandydata do ubiegania się o stanowisko w Zarządzie.
15. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przeszli do trzeciego etapu konkursu odbędą się w siedzibie Radia Kraków SA. O terminie rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
16. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:
-         krótkiego przedstawienia przez kandydata koncepcji jego działania
w Spółce (maksymalnie do 10 min.),
-         odpowiedzi na pytania zadawane przez członków rady nadzorczej.
17. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.
18. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany oraz utrwalany przez Radę Nadzorczą za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
19. Przebiegowi rozmów kwalifikacyjnych mogą przysłuchiwać się dziennikarze akredytowani przez Radę Nadzorczą. Każdej redakcji przysługiwać będzie jedna akredytacja, którą redakcja będzie mogła uzyskać zgłaszając się do Sekretariatu Zarządu Radia Kraków S.A. w terminie do dnia 17.04.2015 roku.
20. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały kandydata wyłonionego w konkursie.
21. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnym najwyżej ocenionym kandydatom albo powtórzyć postępowanie konkursowe.
22. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia kandydatów.
23. Uchwałę, o której mowa w pkt 20 niniejszego ogłoszenia wraz z wnioskiem
o powołanie kandydata wyłonionego w konkursie Rada Nadzorcza przekazuje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która powołuje Prezesa Zarządu.
24. Zgłoszenie, które nie będzie rozpatrywane w drugim i trzecim etapie konkursu, może być odebrane przez kandydata w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone.
25. Podstawowe informacje o Spółce „Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie – Radio Kraków Spółka Akcyjna” można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Radia Kraków S.A. zamieszczonym na stronie www.radiokrakow.pl .
26. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać także w Radiu Kraków S.A. od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00 telefonicznie 12 630 61 01, a także e-mailowo: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl.

 

1.Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu 2015

2. Akredytacja dziennikarzy konkurs na Prezesa Zarządu 2015

3.Rozporządzenie KRRiT 18.11.2010

4. Rozporządzenie KRRiT 1.12.2014

5. Oświadczenie kandydata na członka zarządu

6.Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

7. Komunikat Rady nadzorczej z dnia 10.04.2015 roku

8. Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015 roku

9. Nota biograficzna M.Pulita

28008