Przejdź do stopki

kampania wyborcza w 2019 roku do Sejmu i Senatu RP

Treść

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA 
I ROZPOWSZECHNIANIA AUDYCJI WYBORCZYCH
W KAMPANII  WYBORCZEJ 2019 – W „RADIU KRAKÓW” S.A.


WYBORY DO SEJMU I SENATU RP


I. INFORMACJE OGÓLNE.

 

1.Do rozpowszechniania audycji wyborczych w programie regionalnym „Radia Kraków” S.A. mają prawo komitety wyborcze zarejestrowane w okręgowych komisjach wyborczych właściwych dla obszaru emitowania programu regionalnego „Radia Kraków” S.A.


2. Obszarem emitowania programu „Radia Kraków” S.A. jest:

 

Kraków, Nowy Sącz, Tarnów oraz następujące powiaty:

a) woj. małopolskie:  bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski,                                        miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski,                                        proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki                                       

 b) woj. świętokrzyskie:   kazimierski.

 Powiaty: chrzanowski i olkuski przynależą do obszaru  emitowania programu  „Radia Katowice” S.A. (zgodnie z § 49 pkt. 1 ppk 2 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2019, poz. 915 z późn. zm.)

 

3. Jeżeli obszary emitowania, o których mowa wyżej, obejmują więcej niż jeden program radiofonii regionalnej, pełnomocnik składając wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego do jednej ze spółek radiofonii regionalnej, decyduje, w którym z nich będą rozpowszechniane audycje wyborcze. (zgodnie z § 49 pkt. 2 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r.
(Dz. U. z 2011 Nr 154, poz. 915 z późn. zm.)

 

4. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wniosek pełnomocnika zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony nie później niż w 24 dniu przed dniem wyborów, dotyczący rozpowszechniania audycji w okręgach wyborczych położonych na granicy obszarów, może zezwolić na rozpowszechnianie audycji wyborczych  z obszaru sąsiedniego, jeżeli   jest to uzasadnione lepszą jakością techniczną programu (zgodnie z § 49 pkt 4 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr 154, poz. 915 z późn. zm.)


5. Komitety wyborcze są reprezentowane przed Radiem Kraków S.A. przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę pisemnie upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego, zwaną dalej ”pełnomocnikiem” (zgodnie z § 3 Rozporządzenia   Krajowej Rady Radiofonii   i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. Dz. U. z 2011 Nr 154, poz. 915 z późn. zm.)

 

 

II. CZAS ROZPOWSZECHNIANIA NIEODPŁATNYCH AUDYCJI     WYBORCZYCH

 

1. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w Radiu Kraków wynosi: 900 minut w kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu RP

360 minut w kampanii wyborczej przed wyborami do Senatu RP

 

2. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programie regionalnym w kampanii wyborczej  do Sejmu RP jest dzielony pomiędzy uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów w okręgach
na obszarze emitowania „Radia Kraków” S.A.  na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej.

 

4. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programie regionalnym w kampanii wyborczej  do Senatu RP jest dzielony pomiędzy uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby kandydatów na senatorów zarejestrowanych przez nie
w okręgach wyborczych na obszarze emitowania „Radia Kraków” S.A.  na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej.

 

5. Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i Senatu RP, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w programie Radia Kraków.

Prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego danemu komitetowi wyborczemu w kampanii wyborczej do Sejmu
z całym czasem przysługującym w kampanii do Senatu.

             (zgodnie  Rozporządzenia  Krajowej Rady  Radiofonii   i Telewizji               z dnia  12 lipca  2011  r. ws. zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii  wyborczej programach radiowych i telewizyjnych (…) )


6. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych
przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika (do Prezesa Zarządu Radia Kraków S.A.) wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.


7. Wnioski należy składać do dnia 21 września 2019 r.

 

8. Wniosek komitetu wyborczego o przydział czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych powinien zawierać (obligatoryjnie):

1/ nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych

2/ imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej

3/ dane do korespondencji (adres, tel, e-mail) umożliwiające przesyłanie stosownych informacji (jeżeli są inne niż w punkcie 2)

4/ informację o łącznym prowadzeniu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu

  5/ informację o rezerwacji studia z odpowiednim wyposażeniem technicznym
i realizatorem na przygotowanie audycji wyborczych (wówczas nie będzie wymagany odrębny wniosek w tej sprawie)

 

Istnieje możliwość wykorzystania załączonego wzoru. Dopuszczalne jest jednak,
aby pełnomocnik złożył wymagany wniosek na własnym formularzu pod warunkiem,
że jego istotna treść zawierać będzie wymagane informacje.

Informacja dotycząca składania wniosków - tel: +48 509 633 138

    

9. W przypadku niezłożenia przez pełnomocnika komitetu wyborczego wniosku,
w terminie, o którym mowa w pkt. 7, lub złożenia wniosku niespełniającego wymogów określonych w punkcie 8 ppkt 1 i 2, podziału czasu antenowego dokonuje się pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

                   (zgodnie z § 48 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r.).

 

10. Niezależnie od czasu antenowego przyznanego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych, każdy komitet wyborczy może, od dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego do dnia zakończenia kampanii wyborczej, rozpowszechniać odpłatnie audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

 

Publiczni nadawcy rozpowszechniają odpłatnie audycje wyborcze na jednakowych warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych.

 

Wysokość opłat pobieranych za rozpowszechnianie audycji wyborczych nie może przekraczać stawek pobieranych za reklamy i musi być ustalana wg cennika obowiązującego w dniu ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

 

III. ROZPOWSZECHNIANIE AUDYCJI WYBORCZYCH 

 

1. Okres rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze określony jest od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej tj.: od dn. 28 września do 11 października 2019 r.
do godz. 24.00.


2. Audycje wyborcze będą emitowane w blokach, w ramach których kolejność emisji

audycji wyborczych poszczególnych komitetów ustalona zostanie w drodze losowania


3. Losowanie odbędzie się w siedzibie Radia Kraków S.A.;
al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, w dniu  24 września 2019 r. o godz. 11:00.

 

Prosimy o przybycie pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych. 

W przypadku nieobecności przedstawiciela uprawnionego komitetu wyborczego
na losowaniu kolejności emisji audycji wyborczych, losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych dokona komisja powołana przez Prezesa Zarządu „Radia Kraków” S.A. O wyniku losowania uprawniony komitet wyborczy, którego przedstawiciel nie był obecny zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 

4. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

 

 

 

 

 

IV. PRZYGOTOWANIE   AUDYCJI  WYBORCZYCH.

1. Materiały audycji wyborczych mogą być przygotowywane w całości samodzielnie przez  podmioty uprawnione bądź realizowane w Rozgłośni.
  2. „Radio Kraków” S.A. udostępni studio  z odpowiednim wyposażeniem technicznym i realizatorem na wniosek uprawnionego podmiotu

(wniosek o udostępnienie studia winien być zawarty we wniosku o przydział czasu antenowego lub złożony  odrębnie, nie później niż na 24 godziny przed dniem rozpowszechnienia danej  audycji wyborczej).

    

3. Czas zajętości  studia określony jest w zamieszczonym na wstępie rozporządzeniu  KRRiTV (nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej).

Rezerwacja studia dokonana zostanie w dniu 24 września 2019 r., jednocześnie
z losowaniem kolejności emisji audycji wyborczych poszczególnych komitetów wyborczych.

 

4. Audycje wyborcze  przygotowane  samodzielnie  przez  uprawnione  komitety winny być dostarczone do Recepcji Radia Kraków na płytach CD
lub pendrive’ach (wykluczone DVD) – nośniki pozostają w dokumentacji wyborczej Radia Kraków - tylko z plikami mp3 albo wave (44 100 Hz i 16 bitów
w godzinach 8:00 – 21:00 lub przesłane na adres:

komitetywyborcze@radiokrakow.pl
tylko plikami w formacie  mp3,  o jakości nie mniejszej niż 192.  

 

5. Audycje wyborcze przygotowane samodzielnie przez uprawnione  komitety winny rozpoczynać się podaniem nazwy komitetu wyborczego.

 

6. Audycje wyborcze podmiotu uprawnionego dostarczane/przesyłane są do Radia Kraków  S.A. nie później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia

7. Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez uprawnione podmioty nie będą odpowiadać warunkom technicznym obowiązującym w Rozgłośni (patrz pkt. 4), wówczas ich pełnomocnicy będą wezwani do usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczej najpóźniej na osiem godzin przed ustalonym czasem rozpowszechniania audycji.

 

8. Planowane czasy trwania pojedynczych audycji wynoszą: 10 min., 5 min., oraz dla wyczerpania należnego czasu antenowego przysługującego danemu komitetowi wyborczemu również 3 min., 2 min. i 1 min. Informacja o przydzielonym czasie antenowym zostanie przekazana komitetom wyborczym do dnia 23 września. Informacja o czasie trwania poszczególnych audycji wyborczych zostanie przekazana komitetom wyborczym w dniu 24 września po zakończeniu losowania terminów audycji i wyborczych oraz terminów rezerwacji studia.

W przypadkach przekroczeniu czasu ustalonego dla audycji wyborczych, pełnomocnicy będą wezwani do dokonania stosownej korekty.

 

Jeżeli podmiot uprawniony nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do wezwania, Radio Kraków przerwie rozpowszechnianie audycji wyborczej w chwili, kiedy upłynie przysługujący podmiotowi uprawnionemu czas audycji.


9. Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt  „Radia Kraków” S.A.   Rejestracja audycji wyborczych obejmuje:

1)    nieodpłatne przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na nośniku elektronicznym na stosowane w emisji nośniki dźwięku

  2) nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu          nagrania audycji  wyborczej.

 

 

HARMONOGRAM EMISJI BLOKÓW WYBORCZYCH NA ANTENIE RADIA KRAKÓW
W DNIACH 28.09.-11.10.2019 r.

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Emisja

Łącznie minut

Pasmo poranne

Pasmo popołudniowe

Pasmo wieczorne

1.

28.09.2019

sobota

06:00 – 07:00

14:05 – 15:00

20:05 – 20:55

165

2.

29.09.2019

niedziela

06:00 – 07:00

14:05 – 15:00

20:05 – 20:55

165

3.

30.09.2019

poniedziałek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

4.

1.10.2019

wtorek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

5.

2.10.2019

środa

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

6.

3.10.2019

czwartek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

7.

4.10.2019

piątek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

8.

5.10.2019

sobota

06:00 – 07:00

14:05 – 15:00

20:05 – 20:55

165

9.

6.10.2019

niedziela

06:00 – 07:00

14:05 – 15:00

20:05 – 20:55

165

10.

7.10.2019

poniedziałek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

11.

8.10.2019

wtorek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

12.

9.10.2019

środa

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

13.

10.10.2019

czwartek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

14.

11.10.2019

piątek

----------------------

14:50 – 15:00

20:05 – 20:55

60

15.

12.10.2019

CISZA WYBORCZA

 
 

RAZEM:

1260

 

 

 

 

 

Program regionalny  „Radia Kraków” S.A.   emitowany jest
         z ośmiu  nadajników o następujących częstotliwościach:

 

 

Lp.

Lokalizacja nadajnika

  Częstotliwość

        [MHz]

  1

Kraków       - Chorągwica

101,6

  2

Zakopane    - Gubałówka

100,0

  3

Nowy Sącz – Przehyba

90,0

  4

Tarnów        - ZawadaG. Św. Marcina

101,0

  5

Rabka          - Luboń Wielki

87,6

  6

Krynica       - Jaworzyna

102,1

  7

Andrychów

98,8

  8

Gorlice

97,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR (do ewentualnego wykorzystania)

 

                                                                           Miejscowość, dnia …………….. 2019 r.

Prezes Zarządu

„Radia Kraków” S.A.

al. J. Słowackiego 22

30-007 Kraków

 

 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ NIEODPŁATNEGO CZASU ANTENOWEGO
NA  ROZPOWSZECHNIANIE W „RADIU KRAKÓW” S.A  AUDYCJI WYBORCZYCH W KAMPANII   WYBORCZEJ: WYBORY DO SEJMU I SENTAU RP
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA
2019 r.

 

 

1. Nazwa komitetu wyborczego: 

 ....................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko pełnomocnika komitetu wyborczego:


    ...............................................................................................................................

        

3. Adres zamieszkania pełnomocnika:

 

…………………………………………………………………………………….


4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Radiem Kraków  S.A. oraz dane teleadresowe:

    tel.   …………………………..e-mail…………………….…………………………………

5. Wnioskuję o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na     rozpowszechnianie audycji wyborczych w kampanii wyborczej: Wybory do Sejmu i Senatu RP” zarządzone na dzień
13 października 2019 r.

 

6. Informuję o zamiarze prowadzenia łącznej kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu
i Senatu RP w Radiu Kraków S.A. (jeżeli dotyczy, inaczej skreślić)


7. Wnioskuję o udostępnienie studia z odpowiednim wyposażeniem technicznym
 i realizatorem na przygotowanie audycji wyborczych (jeżeli dotyczy, inaczej skreślić)

 

Liczba zarejestrowanych list kandydatów na posłów Sejmu RP, na obszarze 

emitowania „Radia Kraków” S.A. …..….. szt.

Liczba zarejestrowanych kandydatów na senatorów w okręgach, na obszarze emitowania  „Radia Kraków” S.A. …..….. kandydatów


………………………………………………………

podpis pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego 

lub osoby upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego

 

 

Aby pobrać powyższą informację w formacie pliku PDF należy kliknąć TUTAJ.

 

31573